Garantie Informatie

Garantie-informatie met betrekking tot onze producten

XPEL garandeert dat XPEL ULTIMATE PLUSTM / STEALTHTM lakbeschermingsfolie tien (10) jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van fabrieksfouten. Gedekte defecten zijn onder meer: vergeling, vlekken, barsten, blaarvorming en delamineren.

Claimproces
Als u een claim wilt indienen probeert u eerst contact op te nemen met de geautoriseerde XPEL-installateur die de installatie heeft uitgevoerd. Als u om welke reden dan ook geen contact kunt opnemen met de oorspronkelijk erkende XPEL-installateur contact XPEL. U moet de garantiekaart, een kopie van uw originele ontvangstbewijs met dekkingsgebieden bewaren en aan XPEL overhandigen zoals gevraagd. Pas dan kan uw claim worden verwerkt. Voor geldige claims laat XPEL een geautoriseerd XPEL-installateur de XPEL-lakbeschermingsfolie verwijderen en opnieuw aanbrengen op plaatsen waarvan is vastgesteld dat ze onder de garantie vallen. Alles wordt gedekt waaronder ook de onderdelen en arbeid.

Uitzonderingen
De hierboven beschreven garantie en rechtsmiddelen zijn de exclusieve beschikbare garanties. Geautoriseerde XPEL-installateurs hebben geen toestemming om de garantie op enigerlei wijze te wijzigen of uit te breiden. XPEL is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geldigheid van alle claims en behoudt zich het recht voor claims te weigeren die niet voldoen aan de hierboven beschreven criteria. De vervanging van de defecte film, inclusief onderdelen en arbeid is de enige oplossing; de aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot enige andere schade, incidentele schade, gevolgschade of anderszins. De vergoeding voor arbeidskosten die onder deze garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de erkende XPEL-installateur gedaan en wordt berekend met behulp van de door XPEL gepubliceerde dekkingstoeslag.

Garantiedekking

XPEL garandeert dat XPEL PRIMETM automotive raamfolie gedurende de levensduur van uw voertuig vrij is van fabrieksfouten. Gedekte defecten zijn onder andere: vergeling, vlekken, barsten, blaarvorming en delamineren.

Claimproces
Als u een claim wilt indienen, probeert u eerst contact op te nemen met de geautoriseerde XPEL-installateur die de installatie heeft uitgevoerd. Als u om welke reden dan ook geen contact kunt opnemen met de oorspronkelijk erkende XPEL-installateur, contact XPEL. U moet de garantiekaart, een kopie van uw originele ontvangstbewijs met dekkingsgebieden bewaren en aan XPEL overhandigen zoals gevraagd. Pas dan kan uw claim worden verwerkt. Voor geldige claims laat XPEL een geautoriseerd XPEL-installateur de XPEL-beschermfolie verwijderen en opnieuw aanbrengen op plaatsen waarvan is vastgesteld dat ze onder de garantie vallen. Alles wordt gedekt waaronder ook de onderdelen en arbeid.

Limitaties
De hierboven beschreven garantie en rechtsmiddelen zijn de exclusieve beschikbare garanties. Geautoriseerde XPEL-installateurs hebben geen toestemming om de garantie op enigerlei wijze te wijzigen of uit te breiden. XPEL is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geldigheid van alle claims en behoudt zich het recht voor claims te weigeren die niet voldoen aan de hierboven beschreven criteria. De vervanging van de defecte film, inclusief onderdelen en arbeid is de enige oplossing; de aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot enige andere schade, incidentele schade, gevolgschade of anderszins. De vergoeding voor arbeidskosten die onder deze garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de erkende XPEL-installateur gedaan en wordt berekend met behulp van de door XPEL gepubliceerde dekkingstoeslag.

Gelimiteerde garantie op XPEL koplamp beschermingsproducten

Wat wordt er gedekt door deze gelimiteerde garantie?

Wij, XPEL BV. garanderen u, de oorspronkelijke koper van alle XPEL koplamp beschermingsproducten die zijn geïnstalleerd op de in de fabriek geïnstalleerde lenzen van uw voertuig, dat dergelijke producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, waaronder bijvoorbeeld , vergeling, barsten of blaarvorming.

Wat Wordt Er Niet Gedekt Door Deze Gelimiteerde Garantie?
Deze beperkte garantie dekt geen problemen met een gegarandeerd product veroorzaakt door normale slijtage. Het dekt ook geen problemen met een gegarandeerd product als gevolg van externe oorzaken zoals ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, botsing, wijziging, nalatigheid, brand, diefstal, vandalisme, oproer, explosie, natuurramp of andere daden van God. Bovendien dekt het geen problemen die voortvloeien uit het gebruik van een gegarandeerd product dat niet in overeenstemming is met de productinstructies of als gevolg van het niet volgen van productinstructies of het niet uitvoeren van preventief onderhoud aan of vervanging van onderdelen voor uw voertuig zoals voorgesteld door de fabrikant in zijn onderhoudsschema. Ten slotte heeft het geen betrekking op producten met garantie waarvoor we nog geen volledige betaling hebben ontvangen.

Deze garantie is niet van toepassing op de kwaliteit van de installatie van een gegarandeerd product op uw auto. Het is ook niet van toepassing op problemen van een gegarandeerd product veroorzaakt door of met betrekking tot het handelen of nalaten van een aannemer die werkzaamheden aan uw voertuig uitvoert, inclusief bijvoorbeeld een installateur van een gegarandeerd product. Deze garantie dekt bijvoorbeeld geen problemen met een gegarandeerd product als gevolg van de installatie methoden van een dergelijke installateur. Aannemers zijn noch onze werknemers, noch onze agenten en zijn niet bevoegd om deze beperkte garantie te wijzigen of uit te breiden.

Deze overeenkomst is een productgarantie en geen verzekering.

GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE WORDT GEGEVEN, TENZIJ HIERIN UITDRUKKELIJK VERSTREKT. WIJ WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERS DAN DEZE GARANTIES DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR, EN NIET IN AANMERKING KOMEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES DIE BIJ DE WET VEREIST KUNNEN ZIJN EN HIERBIJ NIET WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN BEPERKT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, TOT DE TOEPASSELIJKE PERIODE VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF DE GEGEVEN DUUR VAN DEZE IMPLICIETE GARANTIES ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING. WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE RECHTSMIDDELEN DIE IN DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDEN VERSTREKT, OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS NIET MEER DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT DAT HET ONDERWERP IS VAN EEN CLAIM. DIT IS HET MAXIMALE BEDRAG WAARVOOR WIJ VERANTWOORDELIJK ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE HOE LANG VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Hoe lang duurt deze beperkte garantie?
Deze beperkte garantie is geldig tot zeven (7) jaar vanaf uw aankoopdatum. Deze beperkte garantie begint op de datum van uw aankoopbewijs, inclusief bijvoorbeeld uw pakbon, factuur of ander ontvangstbewijs. De garantieperiode wordt niet verlengd als we een product onder de garantie repareren of vervangen. We kunnen de beschikbaarheid van onze beperkte garanties naar eigen goeddunken wijzigen, maar dergelijke wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

Wat moet ik doen als ik garantieservice nodig heb?
Om garantieservice te starten, stuurt u (1) een kopie van deze beperkte garantie, (2) het defecte product, (3) een kopie van uw aankoopbewijs voor het defecte product, en (4) een beschrijving van het defecte product, naar ons op het volgende adres:

XPEL, Inc.
Warranty Claims Department
618 W. Sunset Road
San Antonio, Texas 78216 U.S.A.
Contact XPEL

U moet het defecte product aan ons retourneren in de originele of gelijkwaardige verpakking, de verzendkosten vooruit betalen en de verzending verzekeren of het risico accepteren als het product tijdens de verzending verloren of beschadigd raakt.

Wat ga je doen?
Na onze inspectie van het defecte product en onze vaststelling dat uw claim binnen de reikwijdte van deze beperkte garantie valt, zullen we u gratis een vervangend product sturen (maar exclusief eventuele installatiekosten). We zullen een dergelijke beslissing nemen en, indien dit het geval is, u een vervangend product sturen binnen zestig (60) dagen na onze datum van ontvangst van de hierboven vermelde materialen.
Als we uw product onder de garantie niet kunnen vervangen omdat het niet meer leverbaar is of niet meer leverbaar is, zullen we het naar eigen goeddunken ofwel vervangen door een vergelijkbaar product ofwel uw aankoopkosten (zoals aangegeven op uw aankoopbewijs) vergoeden. .

Als we vaststellen dat het probleem niet onder deze beperkte garantie valt, zullen we u op de hoogte stellen en u informeren over alternatieve service die voor u beschikbaar is tegen betaling.

Vervangende producten zijn gedekt voor de resterende periode van de beperkte garantie die geldt voor het gegarandeerde product dat u hebt gekocht. We bezitten alle producten met garantie die naar ons worden geretourneerd en die zijn ingewisseld voor een vervangend product.

Mag ik deze beperkte garantie overdragen?
U mag deze beperkte garantie niet overdragen. Deze garantiedekking eindigt als u een product met garantie verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere partij.

Wat moet ik doen als ik een vraag, klacht of geschil heb?
Als u een vraag heeft over de voorwaarden van deze beperkte garantie of een klacht over de toepassing ervan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon via onze vermelde contactgegevens. In het geval van een geschil over deze beperkte garantie (inclusief, bijvoorbeeld, onze bepaling of uw product een defect product is dat binnen de reikwijdte van deze beperkte garantie valt), hebt u mogelijk recht op bepaalde rechten en rechtsmiddelen onder de plaatselijke wetgeving.

Garantiedekking

MEDISCH EN COMMERCIEEL
RX TM antimicrobiële film is gegarandeerd vrij van fabricagefouten gedurende twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. Gedekte defecten zijn onder meer: ​​vergeling, barsten en delaminatie. Deze garantie strekt zich niet uit tot schade veroorzaakt door normale slijtage, ongevallen of opzettelijke schade van welke aard dan ook.

PERSOONLIJK OF NIET-COMMERCIEEL
RX TM antimicrobiële film is gegarandeerd vrij van fabricagefouten gedurende vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum. Gedekte defecten zijn onder meer: ​​vergeling, barsten en delaminatie. Deze garantie strekt zich niet uit tot schade veroorzaakt door normale slijtage, ongevallen of opzettelijke schade van welke aard dan ook.

CLAIMS PROCES
Om een ​​claim in te dienen, neemt u contact op met de geautoriseerde XPEL-installateur die de installatie heeft uitgevoerd. In het geval dat u om welke reden dan ook geen contact kunt opnemen met de oorspronkelijke geautoriseerde XPEL-installateur, neem dan contact op met XPEL via +31 013 467 55 47 of gebruik onze contactformulier . U moet deze garantiekaart bewaren, een kopie van uw originele kwitantie met de dekkingsgebieden en deze overmaken aan XPEL zoals gevraagd om uw claim te verwerken. Voor geldige claims laat XPEL een geautoriseerde XPEL-installateur de XPEL-beschermfolie verwijderen en opnieuw aanbrengen op gebieden waarvan wordt vastgesteld dat ze onder de garantie vallen, inclusief onderdelen en arbeid.

BEPERKINGEN
De hierboven beschreven garantie en rechtsmiddelen zijn de exclusieve beschikbare garanties. Geautoriseerde XPEL-installateurs hebben geen toestemming om de garantie op enigerlei wijze te wijzigen of te verlengen. XPEL is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geldigheid van alle claims en behoudt zich het recht voor claims te weigeren die niet voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven. De vervanging van de defecte film, inclusief onderdelen en arbeidsloon, is de enige oplossing; aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot enige andere schade, incidenteel, gevolgschade of anderszins. De vergoeding voor arbeidskosten die onder deze garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de geautoriseerde XPEL-installateur betaald en wordt berekend op basis van de door XPEL gepubliceerde dekkingstoeslag.

Garantiedekking

XPEL garandeert een professioneel verkochte en geïnstalleerde FUSION PLUS TM keramische coating (de ‘producten’) door een XPEL-gecertificeerde installateur om de lak van uw voertuig te beschermen tegen: oxidatie, glansverlies, UV-schade, invloeden van insecten, kleur vervaging, zure regen en krijtverf. XPEL garandeert geen voorwaarden van of schade aan de Producten anders dan de voorwaarden beschreven in deze Beperkte Garantie.
Garantietermijnen zijn vier (4) jaar en zijn afhankelijk van registratie bij installatie. Als de garantie niet binnen 30 dagen na toepassing wordt geregistreerd, komt de garantie te vervallen.

UITSLUITINGEN

  • Als de operator nalatig is geweest of het geverfde oppervlak niet op de juiste manier heeft onderhouden
  • Schade aan het gecoate oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische autowasstraten of onjuist wasgereedschap dat slijtage kan veroorzaken of beschadigd kan raken door derden die niet geautoriseerd zijn door XPEL
  • Wervelingssporen, krassen, slijtage, krassen, spaanders op het geverfde oppervlak
  • Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die als ze opdrogen op de verf en / of keramische coating een vlek kunnen achterlaten, watervlekken worden niet gedekt.
  • Beschadigd als gevolg van een botsing, onopzettelijke schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, stenen, aanrijding, oppervlakteroest, railstof, fysieke schade, overspray van verf of defecten van de voertuigfabrikant, die mogelijk gedekt zijn door het beschermingsplan van de fabrikant
  • Gebieden die niet opnieuw zijn gecoat na een verf- of carrosseriereparatie
  • Verlies van tijd of gebruik van het voertuig terwijl het wordt geïnspecteerd en / of behandel

Algemene bepalingen
Deze beperkte garantie wordt alleen aangeboden aan de oorspronkelijke koper op het moment van installatie van het product. Deze beperkte garantie mag niet worden overgedragen, verkocht of toegewezen. Deze beperkte garantie eindigt automatisch bij elke verkoop, ruil of ruil van een voertuig. Voor geldige garantieclaims laat XPEL een geautoriseerd XPEL-installateur naar keuze het product verwijderen en opnieuw aanbrengen op gebieden die naar eigen goeddunken door XPEL worden bepaald om onder deze beperkte garantie te vallen, en XPEL dekt onderdelen en arbeid. De vervanging van de defecte coating, inclusief onderdelen en arbeidsloon, is de exclusieve oplossing voor alle producten die onder deze beperkte garantie vallen. De betaling van de arbeidskosten die onder deze beperkte garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de geautoriseerde XPEL-installateur overgemaakt en wordt berekend aan de hand van de dekkingstoeslag van XPEL.

JAARLIJKSE INSPECTIES
Jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door een XPEL-gecertificeerde installateur, binnen 30 dagen voor of na de installatiedatum van de toepassing of de laatste servicedatum. Als de inspectie niet binnen de vereiste tijd wordt voltooid, vervalt de garantie. Eventuele vergoedingen of kosten door de XPEL-gecertificeerde installateur worden aan de eigenaar in rekening gebracht om de jaarlijkse inspectie uit te voeren – inclusief maar niet beperkt tot – wassen, ontsmetten en inspecteren van de buitenkant. Bewaar a.u.b. bewijs van alle inspecties, want deze moeten worden verstrekt als / wanneer u een probleem met de garantie heeft.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID (CLAIMS)
Schade die onder deze beperkte garantie valt, moet binnen 30 dagen aan XPEL worden gemeld. Als u dit niet doet, wordt de garantie beëindigd. 1. XPEL laat een geautoriseerd XPEL-installateur naar keuze het “Product” verwijderen en opnieuw aanbrengen op gebieden die naar eigen goeddunken door XPEL worden bepaald en onder deze Beperkte Garantie vallen. De betaling van de arbeidskosten die onder deze beperkte garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de geautoriseerde XPEL-installateur overgemaakt en wordt berekend aan de hand van de dekkingstoeslag van XPEL. OF 2. XPEL betaalt de eigenaar van het voertuig een maximumbedrag van $ 1.000 of de kosten van het aanbrengen van de coating (welke van beide het laagst is) voor de volledige en definitieve afwikkeling van de garantieclaim van de klant. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle “producten” die onder deze beperkte garantie vallen.

GARANTIEVERKLARING
Er zijn geen garanties die verder gaan dan de beschrijving op het eerste gezicht, noch zijn er garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of verkoopbaarheid die van toepassing zijn op de producten. Deze fabrieksgarantie dekt geen op maat gemaakte producten, onjuiste of slechte installatie van de producten, waaronder, maar niet beperkt tot, toepassing, uitharding, voorbereiding en detaillering. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet. Deze beperkte garantie wordt gegeven in plaats van alle garanties, expliciet of impliciet, en is ongeldig als het product is blootgesteld aan misbruik, onjuiste installatie en / of onderhoud. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die per staat of provincie kunnen verschillen.

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN GARANTIECLAIM MOET INDIENEN?
Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de producteigenaar. Om een ​​garantieclaim in te dienen, moet u eerst binnen de beperkte garantieperiode deze garantiekaart en een kopie van uw originele aankoopbewijs voor het product met de dekkingsgebieden aangeven, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect aan de geautoriseerde XPEL-installateur die dit heeft uitgevoerd. de installatie van het product, of, in het geval u geen contact kunt opnemen met de oorspronkelijke geautoriseerde XPEL-installateur, naar XPEL op het onderstaande adres. Alle garantieclaims moeten de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser bevatten (indien verschillend). Alle garantieclaims moeten worden goedgekeurd door XPEL, en XPEL heeft de exclusieve bevoegdheid en discretie om de geldigheid van alle claims te bepalen. XPEL behoudt zich het recht voor om claims te weigeren die niet voldoen aan de criteria of die anderszins zijn uitgesloten zoals hierboven beschreven. Bel voor meer informatie over deze beperkte garantie het gratis telefoonnummer hieronder,

XPEL, Inc.
Warranty Claims Department
618 W. Sunset Road
San Antonio, Texas 78216 U.S.A.
Contact XPEL

Dank u!

Uw verzoek is ingediend en ontvangen. Geef ons alstublieft 24 uur om te reageren. Als u ons wilt bellen, kunt u ons bereiken op +31 (0) 13 467 55 47.

U staat op het punt de website te verlaten

Klik op “Doorgaan” om naar XPEL.com te gaan, een Engelstalige website. Sluit dit bericht als je op xpel.nl wilt blijven.